Certifikovaná výživová poradkyně a instruktorka fitness


...pro všežravce, vegetariány i vegany...


VÝŽIVOVÉ A FITNESS PORADENSTVÍ A TRÉNINKY / SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. Smluvní strany

1) Bc. Magdaléna Soukupová – certifikovaná výživová poradkyně a instruktorka fitness
se sídlem Pšeník 380/14, Brno - Štýřice, 639 00
IČO: 06754902
(dále jen poradce)

a

2) Fyzická nebo právnická osoba, která uhradila objednávku některé z poskytovaných služeb poradce.
(dále jen klient)

II. Úvodní prohlášení

Klient projevil zájem o konzultaci/trénink a následnou poradenskou činnost v oblasti životního stylu či jinou službu nabízenou poradcem. Nezávisle na tom, co jej k tomu motivovalo, dává tímto zájmem najevo, že je si vědom významu kvality životního stylu pro jeho zdraví a to jak z hlediska preventivního, tak i z hlediska možného zmírnění, či úplného odstranění již vzniklých zdravotních problémů. Klient si uvědomuje, že se nejedná o jednorázovou konzultaci a že předpokladem úspěchu je dlouhodobá spolupráce s poradcem, který v další etapě bude působit jako kouč. Rovněž bere na vědomí, že délku spolupráce nelze stanovit předem, protože je závislá na jeho aktuálním vstupním stavu a také na cílech, které si klient stanovil. Klient taktéž bere na vědomí, že se nejedná v žádném případě o léčebný úkon.

Poradce prohlašuje, že má oprávnění poskytovat poradenskou činnost a vedení lekcí v oblasti fitness a výživy a po vstupu do smluvního vztahu s klientem, bude k němu přistupovat naprosto individuálně vycházejíc přitom z aktuálního vstupního stavu klienta a z cílů, které si tento stanovil a které spolu projednají s důrazem na jejich reálnost. Výsledkem tohoto přístupu poradce ke klientovi bude jedinečný a zcela individuální plán přechodu klienta na zdravý životní styl. Dále poradce prohlašuje, že délku spolupráce s klientem nebude uměle prodlužovat a přizpůsobí ji skutečným potřebám. V případě, že se klient rozhodne spolupráci ukončit, nebude jej žádnými prostředky k další spolupráci nutit.

III. Podmínky spolupráce

Spolupráce poradce s klientem je založená na důvěře. Tato je nezbytná z toho důvodu, že poradce bude ke zhodnocení aktuálního stavu klienta potřebovat informace, které on může považovat za jistý zásah do svého soukromí. Jedná se zejména o informace týkající se zdravotního stavu a jeho vývoje, výsledků lékařských vyšetření, vrozených dispozic apod. Poradce prohlašuje, že nebude vyžadovat informace, které nejsou nutné ke komplexnímu zhodnocení aktuálního stavu klienta a informace klientem mu poskytnuté využije pouze a jen pro svoji potřebu a nebude s nimi seznamovat třetí osoby. Taktéž provede nezbytná opatření, aby se k těmto informacím nedostaly žádným způsobem nepovolané osoby.

Předmětem (a výsledkem spolupráce klienta s poradcem) je návrh na úpravu celkové životosprávy (životního stylu), zpracovaný poradcem na základě informací poskytnutých klientem.

Nedílnou součástí těchto smluvních podmínek je „Čestné prohlášení“, které stvrzuje klient zaplacením služeb jako výraz svojí svobodné vůle a svého svobodného rozhodnutí vstoupit s poradcem do smluvního vztahu. Zároveň tím vyjadřuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Uhrazení služeb klientem je považováno za závaznou objednávku služeb poradce klientem, který tímto současně akceptuje i způsob honorování služeb poradce. Klient tímto rovněž potvrzuje, že poradce nikterak nehodnotil způsob jeho případné léčby lékařem a ani jej od ní neodrazoval.

IV. Způsob činnosti

Základem jsou informace klienta poskytnuté poradci a na jejich základě analýza vstupní situace a stavu klienta. Jedná se o standardní informace týkající se stávajícího životního stylu klienta a jeho zdravotního stavu. V případě, že poradce bude ke své analýze potřebovat doplňující informace, které může poskytnout pouze lékař svému pacientovi (klientovi), bude o tyto klient požádán, přičemž mu bude konkretizováno, o jaké informace se jedná, k čemu je poradce potřebuje a jak je klient získá.

První kontakt, který proběhne poté, co klient osloví poradce, je informativní a týká se dohody o formách činnosti. Bývá zpravidla emailový nebo telefonický. Poté, co se klient rozhodne kladně, uhradí na účet poradce finanční částku v dohodnuté výši. K tomuto vystaví poradce klientovi fakturu. Dále klient zašle/předá poradci vyplněný dotazník, dle kterého poradce bude schopen sestavit jídelníček či tréninkový plán přesně na míru.

V. Financování

Výše ceny jednotlivých úkonů a služeb prováděných poradcem jsou uvedeny v aktuálním ceníku zveřejněném na stránkách www.MagdaSoukupova.cz nebo jsou smluvené individuálně. Částka nezbytná pro zahájení spolupráce je splatná předem na účet Bc. Magdalény Soukupové, vedený u Fio banky 2001380681/2010 na základě vystavené faktury. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury. V průběhu další spolupráce bude klient průběžně informován o tom, jaká částka mu je a za jakou službu účtována. Toto může klient kontrolovat podle ceníku.

V případě platby v hotovosti je nutné uhradit před první konzultací/schůzkou/tréninkem atp. na uvedený bankovní účet zálohu ve výši min. 350,- Kč. Tato záloha je nevratná a poté bude odečtena z celkové ceny dané služby. Pokud se klient do 24 hodin před sjednanou schůzkou/konzultací/tréninkem atp. řádně neomluví, záloha propadá bez jakékoliv náhrady, a to z toho důvodu, že poradce s domluveným termínem již počítal a není možné v tak krátké době sehnat náhradu místo klienta, který termín na poslední chvíli odřeknul.

V případě, že se po uhrazení částky, avšak ale ještě před zasláním stravovacího/tréninkového plánu klient rozhodne, že od spolupráce ustupuje, je povinen toto písemně oznámit poradci, přičemž bere na vědomí, že ze zaslané částky mu bude vráceno pouze 50 %, jelikož se považuje, že poradce již stravovací/tréninkový plán zpracoval nebo na něm alespoň začal pracovat. V případě, že po určité době klient přestane spolupracovat - například neposkytnutím informací o výsledcích (v určitém termínu) či nedocházení na smluvené lekce/konzultace, bude toto považováno za ukončení spolupráce ze strany klienta. Zbytek peněz se v tomto případě klientovi nevrací. Při zrušení nebo odložení předem uhrazené smluvené schůzky (konzultace, měření, trénink apod.) se klientovi vrací v případě zrušení do 1 týdne před schůzkou 100 % ceny služby, do 48 hod před schůzkou 50 % ceny služby, při zrušení termínu po 48 a méně hodinách před schůzkou se peníze klientovi nevrací.

VI. Upozornění

a) Poradce si vyhrazuje právo klienta odmítnout v případech, kdy: klient dlouhodobě užívá psychofarmaka, klient trpí mentální anorexií nebo bulimií, klient trpí chronickým nebo endokrinním onemocněním, klient je v pokročilém stádiu některého nádorového onemocnění, klient trpí kardiovaskulárním onemocněním, klient je vegan, vegetarián, nebo vyznává jiný alternativní styl stravování, klient je celiak, klient má nějaké pohybové omezení, klient má jiné zdravotní komplikace či omezení. V případě, že klient vědomě a úmyslně zatajil některou ze shora uvedených skutečností, nenese poradce odpovědnost za důsledky působení jím ve stravovacím/tréninkovém plánu navržených postupů.
b) V případě, že nejpozději po 3 měsících nebude (podle názoru klienta) stravovací/tréninkový plán dostatečně účinný, může klient od spolupráce ustoupit a to písemným oznámením poradci. Podle uvážení poradce může být v takovém případě klientovi vrácena částka maximálně však do výše 50 % jím uhrazené částky.
c) Pokud bude klient o poradci šířit nepravdivé informace, poškozující jeho dobré jméno, může toto být považována za pomluvu a řešeno ze strany poradce v souladu s platnými zákony ČR.
d) Poradce výslovně upozorňuje na skutečnost, že krátkodobé, nedbalé či neúplné plnění programu (stravovacího či tréninkového plánu) klientem může způsobit významné snížení jeho očekávaného efektu či dokonce klientovi uškodit. Za tento stav nenese poradce žádnou zodpovědnost. Zodpovědnost za přesné dodržování stravovacího/tréninkového plánu je v plném rozsahu na klientovi.
e) Poradce rovněž důrazně a výslovně upozorňuje na možnost jistého krátkodobého pocitu zhoršení zdravotního stavu klienta při přechodu na plnění stravovacího/tréninkového plánu a to zejména v případech, kdy program začíná procesem detoxikace. Nejedná se v žádném případě o ohrožení zdraví klienta a už vůbec ne jeho života. Jedná se o přirozenou a prokazatelnou reakci organismu klienta na změnu. Tato reakce by neměla přesáhnout 3 dny. Pakliže by trvala delší dobu, je nutné toto neprodleně sdělit poradci, který vydá doporučení jak s daným stavem naložit.
f) Poradce není odpovědný za jakákoliv způsobená zranění během nebo po výkonu pohybových aktivit (skupinové lekce, osobní tréninky, cvičení dle tréninkových plánů, instruktážních videí apod.). Klient si je vědom toho, že veškeré pohybové aktivity vykonává na své vlastní nebezpečí a svou vlastní odpovědnost.
g) Poradce prohlašuje, že jím ve stravovacím/tréninkovém plánu doporučené postupy jsou legální.
h) Poradce výslovně upozorňuje, že doplňky stravy jím navržené v plánu suplementace v žádném případě nenahrazují léky! Doplňky stravy jsou cíleně doporučeny k prevenci, podpoře léčby a často také k úpravě procesů regenerace a k udržování dobrého zdravotního stavu. V případě výrazného zlepšení zdravotního stavu klienta poté, co začne plnit jídelní/tréninkový plán zpracovaný poradcem, je možné zúžit spektrum, případně zcela vysadit užívání farmak pouze a jen po konzultaci s ošetřujícím lékařem! Za samostatnou redukci užívaných farmak nebo jejich úplné vysazení klientem nepřijímá poradce žádnou zodpovědnost.
i) Nic z toho, co navrhne poradce klientovi ve stravovacím/tréninkovém plánu není klient povinný akceptovat a realizovat. Plnění stravovacího a tréninkového plánu je samostatné a dobrovolné rozhodnutí klienta. Poradce však nebere na sebe odpovědnost za případné problémy, které vzniknou klientovi v případě, že tento svévolně a bezdůvodně změní poradcem navržené postupy a nahradí je jinými, změní dávkování nebo neoznámí zásadní změny svého zdravotního stavu.
j) Poradce prohlašuje, že nezodpovídá za případné nedostatky ve složení, kvalitě a ceně suplementů, jelikož nemá možnost je kontrolovat. S cílem zajištění základní kvality doporučených suplementů doporučí poradce klientovi, kde je může v odpovídající kvalitě a ceně získat. Toto doporučení není povinen klient respektovat.
k) Hodnocení kvality výrobků různých firem není součástí konzultací ani jiných programů.
l) Poradce může zaznamenávat a zveřejňovat pokroky klienta (fotografie, videa, míry, záznamy měření na přístrojích apod.) a průběh konzultací a tréninků za účelem své další propagace, nicméně bez uvedení jména a adresy bydliště. Přihlásí-li se klient k uvedeným věcem sám (např. prostřednictvím webu, sociálních sítí, či je sám následně zveřejní), dělá to klient ze své vlastní vůle a poradce za to nenese žádnou odpovědnost.
m) Je zakázáno kopírovat a poskytovat veškeré poradcem vydané materiály klientovi třetí osobě. V případě poskytnutí těchto materiálů klientem třetí osobě může poradce požadovat po klientovi úhradu ušlého zisku.

VII. Poskytování skupinových osobních/on-line/video kurzů/tréninků

Klient rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line/video kurzů/tréninků poradce jsou určeny výhradně ke studijním účelům daného tématu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého klienta. Poradce neodpovídá za způsob, jakým klienti jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost za konkrétní rozhodnutí jednotlivých klientů a jejich případné následky. Přístup k přeměně postavy, změně stravování a fyzické aktivity, změně životního stylu je odpovědností každého klienta a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

VIII. Ochrana autorských práv

Veškeré materiály vydané poradcem (on-line kurzy/videa/tréninky, atd.) jsou autorským dílem poradce a ten neposkytuje klientovi právo šířit tyto materiály dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoliv jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám. V případě porušení má právo Poradce žádat po Klientovi finanční odškodnění a úhradu ušlého zisku.

Klient se zavazuje nestahovat videa či jiné materiály z on-line/video kurzů/tréninků na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se klient zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa a dalších materiálů, které jsou v rámci placených služeb poradce. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním poradce a těmito smluvními podmínkami.

Klient se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa a další materiály umístěna.

Klient nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že klient třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Výjimku z tohoto tvoří videa a další materiály, které jsou poradcem poskytovány veřejnosti zdarma a za účelem jejich šíření.

IX. Ochrana osobních údajů

Klient souhlasí s uchováním a zpracováním osobních údajů poradcem. Poradce je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních a marketingových vztahů s klientem a neposkytovat je třetím osobám. Tento souhlas se uděluje od začátku spolupráce až do odvolání, nebo do ukončení spolupráce, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Klient bere na vědomí, že může poradce požádat o výmaz svých osobních údajů.

X. Platnost

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 15. 01. 2022. Poradce si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude klient vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s poradcem z tohoto důvodu vypovědět. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.


PROHLÁŠENÍ PORADCE

Návrh stravovacího/tréninkového plánu, který jsem vypracovala na základě klientem sděleného problému, vychází z nejnovějších světových doporučení a je vytvořeno na základě hodnocení v danou chvíli dostupné vědecké informační databáze. Je využito jak názorů ortodoxní západní medicíny, tak medicíny přírodní či dokonce alternativní. Řešení akceptuje aktuální stav poznání a především realitu, v níž se klient nachází a to jak po stránce finanční, tak psychické. Mým úkolem není klienta přesvědčovat, že navržený program musí realizovat, stejně jako není z technických a finančních důvodů možné každý navržený krok dalekosáhle a vyčerpávajícím způsobem klientovi zdůvodňovat. Rovněž nemám možnost kontrolovat, zda klient stravovací plán pečlivě dodržuje a jsem odkázána pouze věřit jeho čestnému slovu.

Jako poradce nenesu odpovědnost za případné vedlejší negativní důsledky navrženého programu s ohledem na nemožnost postihnout vliv řady vnějších i vnitřních faktorů.

Čestné prohlášení klienta

Já, níže podepsaný (-á) prohlašuji, že po zvážení aktuálního (zdravotního a fyzického) stavu, jehož řešení klasickou terapií (aniž by byla lékařem-specialistou předepsána specifická úprava stravy – dieta, případně použití specifických doplňků stravy) není natolik úspěšné, aby skýtalo záruku vyléčení nebo radikálního zlepšení stavu, jsem se rozhodl využít odborné služby poradce pro životní styl. K tomuto kroku jsem nebyl (-a) cíleně motivován (-a) ani nucen (-a) osloveným poradcem. Rozhodl (-a) jsem se dobrovolně na základě vlastního uvážení a dostupných informací o možnostech, skýtaných zásahem do svého životního stylu v celém jeho komplexu.

Já, níže podepsaný (-á) tímto akceptuji v plném rozsahu smluvní podmínky, s nimiž jsem se důkladně seznámil (-a). Akceptuji rovněž finanční podmínky spolupráce stanovené ceníkem poradce Bc. Magdalény Soukupové zveřejněným na webových stránkách www.MagdaSoukupova.cz nebo stanoveným individuální domluvou.

Dále se tímto zavazuji k aktivní spolupráci s poradcem (není podmínkou zpracování jednorázových úkonů), jejíž časové trvání nelze předem určit s ohledem na nezbytnost kontroly výsledků intervence a průběžnou korekci programu – stravovacího či tréninkového plánu zpracovaného poradcem.